Bedrijfsgegevens:
Marcella Stijlinspirator I Ciprianussteeg 2b I 8911 JG I LEEUWARDEN I 06-51195158 Zichtbaar Jezelf als versneller van succes I www.stijlinspirator.nl  info@stijlinspirator.nl

KvK-nr.: 01125234

Inleiding
Marcella stijlinspirator verwerkt persoonsgegevens en data in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.stijlinspirator) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Marcella stijlinspirator. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Marcella stijlinspirator met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Marcella stijlinspirator. Hoe ver uw relatie met Marcella stijlinspirator gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Indien u actief deelneemt aan activiteiten, trainingen en diensten van Marcella stijlinspirator, dan zullen wij u ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Indien u iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om u het product te sturen en voor de financiële afhandeling. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Marcella stijlinspirator (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie van Marcella stijlinspirator.

Indien u lid bent van Marcella stijlinspirator, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap of op grond van de wet. Daarnaast heeft Marcella stijlinspirator een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Marcella stijlinspirator zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E mailadres
  • Foto’s gemaakt tijdens trainingen, presentaties en workshops
  • Foto’s ontvangen van klanten
  • Voorbereidend materiaal over talenten, kwaliteiten en kledingvoorkeuren

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. Die gegevens heeft Marcella stijlinspirator nodig voor de uitvoering van de dienst. Deze gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Marcella stijlinspirator afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van het bedrijf beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Marcella stijlinspirator de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Marcella stijlinspirator de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Stijlinspirator op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Marcella stijlinspirator bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij uw gegevens heeft verzameld.
De bewaringstermijn(en) zijn:
Uw bedrijfsgegevens bewaart Marcella stijlinspirator, na afronding van de opdracht, 7 jaar nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Marcella stijlinspirator geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief / e-Book
U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Marcella stijlinspirator of het e-Book downloaden. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor persoonlijke ontwikkeling, uiterlijke communicatie en professionele uitstraling. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailings
Indien u contactpersoon bent bij uw organisatie, indien u deelneemt aan een activiteit van Marcella stijlinspirator of indien u informatie aanvraagt bij Marcella stijlinspirator, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft Marcella stijlinspirator enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten in het kader van uw lidmaatschap. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list, of door contact op te nemen met info@stijlinspirator.nl

Verstrekking aan derden
Marcella stijlinspirator verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Marcella stijlinspirator bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij, IT-beheerder, e-Boekhouden voor het verzenden van facturen en bijhouden administratie).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet
U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over Marcella stijlinspirator, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Marcella Stijlinspirator I Ciprianussteeg 2b I 8911 JG I LEEUWARDEN I 06-51195158 www.stijlinspirator.nl  info@stijlinspirator.nl

KvK-nr.: 01125234

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Marcella stijlinspirator adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 20 juni 2018.